Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Laudová, Hannah

Tisk

(Rejchrtová, Daňková)

Charakteristika: Etnochoreoložka a etnografka

Datum narození/zahájení aktivity:6.1.1921
Text
Literatura

Laudová, Hannah (Rejchrtová, roz. Daňková), etnochoreoložka a etnografka, narozena 6. 1. 1921, Libštát (u Semil).
 
V letech 1946–50 vystudovala estetiku a národopis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PhDr. 1952, CSc. 1959). Krátce pracovala v odborných institucích Ministerstva informací a osvěty (1949–52) a jako vedoucí tanečního oddělení Ústředí lidové tvořivosti (1952–54). Po skončení vědecké aspirantury (1954–59), pracovala v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV nejdříve jako vědecká pracovnice (1959–68), poté jako odborná pracovnice (1968–78). Působila ve vědeckých a pedagogických společnostech, byla aktivní členkou Study Group on Ethnochoreology of the International Council for Traditional Music UNESCO (od 1962), kde se podílela zejména na profilaci systému analýzy struktury tanečních forem a jejich systematiky. Působila ve folklorním hnutí, patřila k zakládajícím členům Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka v Praze, od roku 1946 byla opakovaně členkou programové rady Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, odborně a metodicky spolupracovala s folklorními soubory. Vědecky se orientovala na otázky historiografie a metodologie taneční folkloristiky: Založení Českého lidu a jeho význam pro počátky české folkloristiky. (Český lid 78, 1991, s. 179–185), Struktura mezinárodního etnochoreologického bádání, její instituce a aktivity (Český lid 82, 1995, s. 67–78), Příspěvek k pojmu a metodě strukturální analýzy lidového tance (Národopisné aktuality 3, 1966, s. 1–8), studium lidových tanečních typů: Starší české a německé párové tance ve světle srovnávacího studia (Český lid 83, 1996, s. 89–102), tanec v archivních pramenech: Další pramen ke studiu českých lidových tanců (Český lid 44, 1957, s. 273–74), Nevyužité rukopisné sběratelské záznamy Františka Sušila (Český lid 55, 1968, s. 325–51),  oblast estetiky lidového tance: Lidový tanec a lidové divadlo (Český lid 51, 1964, s. 326–33), taneční příležitosti: Konopická – lidový zvyk, zábava a slavnost jihočeského Pošumaví (Český lid 47, 1960, s. 120–29, č. 4, s. 159–70), lidové slavnosti v národním obrození: Dokumenty o lidové slavnosti roku 1836, konané při příležitosti poslední korunovace v Praze (In: Etnografie národního obrození 1, Praha ÚEF ČSAV 1975, s. 37–212), souhrnná encyklopedická pojednání: „Muziky“, lidové tance, zábavy a slavnosti jižních Čech (In: Jihočeská vlastivěda. Národopis, České Budějovice 1987, s. 159–74), Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska (1.–4. díl, Strážnice, ÚLK 1994–7).
Literatura
Stavělová, Daniela: Významné jubileum PhDr. Hannah Laudové,CSc. (Český lid 78, 1991, s. 136–37).
Laudová, Hannah: Bibligrafická příloha Národopisné revue č. 15. K vydání připravili K. Boková, Z. Vejvoda (Strážnice ÚLK 2001).
 
Daniela Stavělová
Datum poslední změny: 2.3.2006